Puzzle

 

 

  Mother with Child
  Flag of Abkhazia
 
Ardzınba
  Lake Ritsa